• Sobha International City Phase I master plan
  • Sobha International City Phase I master plan
  • Sobha International City Phase I floor plan
  • Sobha International City Phase I floor plan
  • Sobha International City Phase I floor plan
  • Sobha International City Phase I floor plan
  • Sobha International City Phase I floor plan
  • Loading...